Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan trực thuộc Chính phủ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho người lao động và nhân dân trên phạm vi cả nước

Ảnh hoạt động BHXH
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: 3513595 Số người online: 56
Tin tức > Tin hoạt động của BHXH tỉnh Cao Bằng

BHXH tỉnh Cao Bằng: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

Ngày đăng: 27/01/2018

Vừa qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng đã tổ chức hội nghị Triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng và các chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh mới ban hành (đợt III). Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn -  Bí thư Đảng ủy,  Giám đốc BHXH tỉnh triển khai các văn bản tại Hội nghị

Tại Hội nghị, toàn thể công chức, viên chức và lao động hợp đồng đã được nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy, Báo cáo viên phổ biến, quán triệt những nội dung, quan điểm cơ bản, mới trong các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng, gồm: Kết luận số 20-KL/TW, ngày 21/10/2017 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018; Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới.

Hội nghị cũng đã kết hợp với học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, của tỉnh mới ban hành; dành thời gian để thảo luận và thông qua chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết.

Thông qua hội nghị nhằm tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản của Nghị quyết đến toànđảng viên, công chức, viên chức và lao động hợp đồng,tạo sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức, quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước; Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch hành động, thực hiện để đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc. Đồng thời tuyên truyền và phổ biến sâu rộng trong toàn đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết, kết luận./.

                                                                            Dương Ngân – phòng TCCB