1. Trường hợp người lao động nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%

3. Trường hợp người lao động  nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% đối với nam đủ 51 tuổi và nữ đủ 46 tuổi nghỉ hưu; năm 2017 nghỉ hưởng lương hưu với mức thấp hơn nếu bị  suy giảm sức khỏe lao động từ 61% đến 80% đối với nam đủ 52 tuổi và đối với nữ đủ 47 tuổi.

VD4: Bà A đủ 53 tuổi, làm việc trong điều kiện bình thường, bị suy giảm khả năng lao động 61%, có 26 năm 04 tháng đóng bảo hiểm xã hội, nghỉ hưu tháng 6/2017. Tỷ lệ hưởng lương hưu của bà A được tính như sau:

- 15 năm đầu được tính bằng 45%;

- Từ năm thứ 16 đến năm thứ 26 là 11 năm, tính thêm: 11 x 3% = 33%;

- 04 tháng được tính là 1/2 năm, tính thêm: 0,5 x 3% = 1,5%

- Tổng các tỷ lệ trên là: 45% + 33% + 1,5% = 79,5% (chỉ tính tối đa bằng 75%);

- Bà A nghỉ hưu trước tuổi 55 theo quy định là 2 năm nên tỷ lệ hưởng lương hưu tính giảm: 2 x 2% = 4%;

Như vậy, tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng của bà A là 75% - 4% = 71%.

Giả sử bà A có diễn biến tiền lương đóng BHXH 5 năm cuối như sau: (tiền lương cơ sở tại thời điểm tháng 6/2017 là 1.210.000 đồng)

- Từ tháng 6/2012 đến tháng 9/ 2015 là 40 tháng, hệ số lương là 4,58.

1.210.000đồng x 4,58 x 40 tháng = 221.672.000 đồng

- Từ tháng 10/2015 đến tháng 5/2017 là 20 tháng, hệ số lương là 4,89.

1.210.000đồng x 4,89 x 20 tháng = 118.338.000 đồng

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH 5 năm cuối để làm cơ sở tính lương hưu của bà A là:

(221.672.000 + 118.338.000) /60 tháng = 5.666.833 đồng

- Lương hưu hàng tháng của bà A là: 5.666.833 đồng x 71% = 4.023.451 đồng.

Ngoài ra, do bà A có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng 75% (cao hơn 25 năm) nên còn được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu là: 1,5 năm x 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Cụ thể: Trợ cấp một lần trước khi nghỉ hưu = 1.5 x 2.833.416 đồng = 4.250.124 đồng. (Trong đó: 0,5 mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội= 5.666.838/2 = 2.833.416 đồng)