Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan trực thuộc Chính phủ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho người lao động và nhân dân trên phạm vi cả nước

Ảnh hoạt động BHXH
Biểu mẫu

Stt

Tên biểu mẫu

Tải về

1

C16_TS: Quyết định về việc hoàn trả tiền thu BHXH, BHYT, BHTN

2

D02-TS: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN

3

D05-TS: Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện

4

DK03: Danh sách kê khai người chưa tham gia BHYT

5

DK04: Danh sách tham gia BHYT của đối tượng tự đóng

6

DK05: Danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT

7

DK06: Danh sách đổi chiếu, xác nhận người tham gia BHYT của cơ quan quản lý đối tượng

8

TK1-TS: Tờ khai tham gia BHXH, BHYT

9

TK3-TS: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT

10

Bảng kê hồ sơ

 

 2. Lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH

Stt

Tên biểu mẫu

Tải về

1

Mẫu 16 A-HSB: Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp hằng tháng.

2

Mẫu số 14-HSB: Đơn đề nghị 

3

Mẫu 05A-HSB: giải quyết trợ cấp TNLĐ (BNN)

4

Mẫu số 01-QĐ 52: tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg

5

Mẫu số 02-QĐ 52: tờ khai đề nghị giải quyết trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg

6

Mẫu 09A-HSB: Tờ khai thân nhân

7

01-QĐ613: Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng

8

Mẫu số C65-HD: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

9

Mẫu số 16-CBH: Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng đã từ trần

10

C70a-HD: Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe

 

3. Lĩnh vực thực hiện chính sách BHYT

Stt

Tên biểu mẫu

Tải về

1

Mẫu số C79a-HD: Danh sách đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú

2

Mẫu số C80a-HD: Danh sách đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh nội trú

3

Mẫu số 19/BHYT: Thống kê vật tư y tế thanh toán BHYT

4

Mẫu số 20/BHYT: Thống kê thuốc thanh toán BHYT

5

Mẫu số 21/BHYT: Thống kê dịch vụ kỹ thuật thanh toán BHYT

4. Lĩnh vực chi chế độ Bảo hiểm xã hội

Stt

Tên biểu mẫu

Tải về

1

Mẫu 13-HSB: Giấy ủy quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay thế chế độ BHXH, BHYT, BHTN

2

Mẫu 16-CBH: Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần

3

Mẫu 18-CBH: Thông báo thay đổi thông tin người hưởng

4

Mẫu 19-CBH: Giấy đề nghị truy lĩnh, tiếp tục nhận chế độ BHXH