Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan trực thuộc Chính phủ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho người lao động và nhân dân trên phạm vi cả nước

Ảnh hoạt động BHXH
Văn bản > Văn bản Chính phủ
Từ khóa     
Tìm theo:
# Số hiệu Ngày ban Trích yếu
1 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 17/10/2018


Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế

2 Nghị định 143/NĐ-CP ngày 15/10/2018 15/10/2018

Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

3 05_CT_TTg 02/04/2015

05/CT-TTg: về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

4 91_TB_VPCP 17/03/2015

91/TB-VPCP: Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi họp về tình hình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân.

5 77_2014_QD_TTg 24/12/2014

77/2014/QĐ-TTg: Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

6 105_2014_ND_CP 15/11/2014

105/2014/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

7 05/2014/NĐ-CP 17/01/2014

05/2014/NĐ-CP: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

8 52/2013/QĐ-TTg 30/08/2013

52/2013/QĐ-TTg: Quy định trợ cấp chế độ đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.